Flippy Spinny & Spready to the Gods

Flippy spinny, flippy flippy, spinny flippy, BAM!